Zamknij wyszukiwanie

Czego dziś szukasz?

Konkurs #homexmas

Konkurs #homexmas

Czym dla Was pachną święta? U nas jest to woń skórki pomarańczowej, przypraw korzennych z wypiekanych pierników oraz świeżo ściętej choinki, którą tata właśnie osadza w stojaku!

Podzielcie się z nami Waszymi świątecznymi przygotowaniami, do tego magicznego okresu w roku. Zróbcie zdjęcie, wrzućcie na swoje instagramowe konto i oznaczcie na nim @homeparkinspiracje! Dla autorów 5 najpiękniejszych zdjęć przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody!
Do wygrania jest aż 5 kart podarunkowych o wartości 500 złotych każda, na zakupy w HOMEPARK Janki, Targówek, Franowo lub Rawa.

Aby wziąć udział w konkursie:
– polub profil @homeparkinspiracje na Instagramie
– następnie między 6 a 23 grudnia 2017 roku zamieść na swoim profilu zdjęcie, na którym pokażesz nam swoje świąteczne przygotowania. Fotografię oznacz hashtagami #homepark i #homexmas oraz otaguj na nim profil @homeparkinspiracje
– zarejestruj swój adres mailowy w bazie newsletterowej Organizatora. Aby zapisać się Newslettera należy wejść na stronę www.homeparkblog.com

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5 stycznia!

Regulamin konkursu „#homexmas”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „#homexmas” jest Skivak Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań zwany dalej Organizatorem. Organizator urządza niniejszy konkurs na zlecenie BNP Paribas Real Estate Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 23 grudnia 2017 roku.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Skivak Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która:
od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 23 grudnia 2017 na Instagramie polubi profil @homeparkinspiracje,
zamieści na swoim profilu zdjęcie, na którym pokaże nam swoje świąteczne przygotowania,
fotografię oznaczy hashtagami #homepark i #homexmas oraz otaguję na nim profil @homeparkinspiracje,
zarejestruje swój adres mailowy w bazie newsletterowej Organizatora. Aby zapisać się Newslettera należy wejść na stronę www.homeparkblog.com

Wygrywa 5 najciekawszych prace konkursowych.
2. Przesłana praca konkursowa musi przedstawiać autorską pracę uczestnika konkursu, w przypadku przesłania pracy konkursowej, co do której Organizator może mieć wątpliwości odnoście naruszenia praw autorskich, praca konkursowa zostanie automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Uczestnik konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. Każde przesłane zgłoszenie będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej.
4. Każdy uczestnik konkursu, ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych.
4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
pięć nagród głównych w postaci karty podarunkowej, na zakupy w HOMEPARK Janki, Targówek, Rawa lub Franowo, o wartości 500 PLN każda.
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2.500 PLN brutto.
3. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 5 stycznia 2018 roku. Komisja konkursowa wyłoni 5 zwycięzców nagród głównych.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane od dnia  6 grudnia  2017 roku do dnia 23 grudnia 2017 roku.
3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia pod adres profilu na portalu Instagram który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzców o wygraniu nagród, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
5. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej o wygranej, zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych i mailowych związanych z zapisem do newslettera. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście, na adres Organizatora czytelne dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego Regulaminu.
6. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów wskazanych w punkcie powyżej nagroda główna  zostanie przekazana za pomocą Poczty Polskiej terminie do 28  stycznia 2018 roku.
7. Organizator zastrzega iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
8. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz pracy konkursowej na profilu instagramowym oraz stronie www.homeparkblog.com, przez cały czas trwania konkursu oraz w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy,  a także zwycięskie zdjęcie z otagowaną nazwą profilu.
9. Zwycięzca nagrody głównej zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora konkursu i BNP Paribas Real Estate Sp. z o. o. jego danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, za co nie będzie przysługiwać zwycięzcy wynagrodzenie. Brak zgody nie wpływa na odbiór nagrody.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura: Skivak Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Skivak Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań oraz na stronie www.homeparkblog.com. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: konkurshomepark@skivak.pl
9. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora prace konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy praca konkursowa lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w ust. 9.2. powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 9.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie

Wnętrze w stylu modern

Wnętrze w stylu modern

Magicznych świąt!

Magicznych świąt!

Podłogowe ABC

Podłogowe ABC

Gry i zabawy na deszczowe wieczory – organizacja czasu z dzieckiem

Gry i zabawy na deszczowe wieczory – organizacja czasu z dzieckiem

Gry dla dzieci i młodzieży – planszówki i gry na konsole

Gry dla dzieci i młodzieży – planszówki i gry na konsole

Jak zorganizować city break?

Jak zorganizować city break?

HOMEPARK
ZAPISZ SIĘ
Drogi użytkowniku!

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i realizowania statystyk odwiedzin.

Polityka prywatności